Wyszukiwanie danych w bazie danych i ich prezentowanie

1. Wyszukiwanie danych w bazie danych

 

Programy do projektowania baz danych dysponują gotowymi narzędziami do wyszukiwania danych - są to m.in. kwerendy.

Kwerenda utworzona w bazie danych umożliwia wybranie danych spełniających określone kryteria.

 

 

2. Tworzenie kwerendy

 

W jednej bazie można utworzyć wiele kwerend. Wszystkie kwerendy są zapisywane w tym samym pliku, co baza danych. Kwerenda może być tworzona na podstawie tabeli lub innej kwerendy.

 

 

 

 

Aby utworzyć kwerendę wybierającą dane z pól spełniających określone kryterium, należy:

 •  wybrać opcję tworzenia kwerendy (lub skorzystać z kreatora kwerend),
 •  wybrać tabelę lub kwerendę, na podstawie której będzie tworzona kwerenda,
 •  wybrać pola z tabeli, które chcemy, aby pokazały się w wyniku działania kwerendy,
 •  wpisać kryterium dla danego pola (lub pól).

UWAGA: Kryterium może dotyczyć jednego lub kilku pól.

 

 

 

 

Sposoby wpisywania kryteriów:

 • Jeśli kryterium dotyczy więcej niż jednego pola, wpisujemy kryteria oddzielnie dla każdego pola.
 •  W zapisie kryterium można używać znaków "<" (mniejszy), ">" (większy), "<=" (nie większy), ">=" (nie mniejszy), "<>" (różny). Jeśli nie wpiszemy żadnego znaku, domyślnym znakiem jest "=" (równy).

 

    Na przykład:

- aby wpisać warunek RokUrodzenia nie później niż 1995, należy w polu Kryteria wpisać: < = 1995,

- aby wyszukać osoby mieszkające we Wrocławiu, należy wpisać: Wrocław,

- aby wyszukać osoby niemieszkające we Wrocławiu, należy wpisać:  < > Wrocław.

 

 

 

 

3. Prezentowanie danych za pomocą raportu

 

W systemach informatycznych, zwykle na etapie powstawania programu, przygotowane są gotowe raporty. Na przykład w systemie obsługującym zawody sportowe - może to być raport prezentujący wyniki, a w systemie obsługi magazynu - dzienny raport prezentujący zestawienie wydanych materiałów.

W programach do projektowania baz danych można utworzyć w prosty sposób potrzebny raport.

 

 

Raporty umożliwiają analizę danych i służą do wyświetlania lub drukowania danych z bazy danych w określonym układzie. W raporcie nie można edytować danych. Można je pogrupować, posortować, a na danych liczbowych można wykonać sumowania, obliczyć wartości średnie, określić wartości minimalne lub maksymalne.

 

Raport można przygotować na podstawie:

- tabeli, jeśli chcemy zaprezentować zestawienie wszystkich rekordów,

- kwerendy, jeśli chcemy zaprezentować dane wybrane przez kwerendę.

By utworzyć raport, należy:

 •  wybrać opcję tworzenia raportu (lub skorzystać z kreatora raportów),
 •  wybrać tabelę lub kwerendę, na podstawie której tworzony będzie raport,
 •  wybrać pola, które mają być prezentowane w raporcie,
 •  wybrać układ i wygląd raportu,
 •  ewentualnie zmodyfikować nagłówki pól i tytuł raportu.
Kreator stron www - przetestuj!